Vedtekter for Grefsen skoles strykeorkester (GSS)

5.mars 2013

 1. Formål og oppgaver

GSS har til formål å stimulere interessen for musikk ved å

–             bidra til å utvikle positive musikalske fritidsaktiviteter for barn på grunnskolenivå

–             gi elevene anledning til å spille sammen i orkester under kyndig ledelse

–             samarbeide med Oslo Kultur- og musikkskole, lokale orkestre og lignede i dette arbeidet

–             organisere individuelle spilletimer

 1. Medlemskap

Alle som ønsker å spille et strykeinstrument, og som tilhører Grefsen skole, gis tilbud om å spille i Grefsen skoles strykeorkester. Hvis det ikke er ledig instruktørkapasitet får eleven tilbud om å stå på venteliste og vil bli tilbudt plass etter ansiennitetsprinsippet.

 Elever fra Grefsen skole kan få tilbud om individuelle spilletimer i inntil 30 minutter ut ungdomsskolen under forutsetning av at de spiller i Engebråten skoles strykeorkester, Juniorsymfonikerne eller andre ungdomsorkestre som ikke har tilbud om enkelttimer til sine elever.

Søknad om medlemskap

 • alle inn- og utmeldinger skal skje skriftlig (e-post eller brev) og sendes styret
 • utmeldinger skal skje pr 30.4 eller 30.11. Unntak er flytting, sykdom og lignende.
 • påbegynt semester betales fullt ut

Enkeltmedlemmers plikter

 • medlemmer plikter å betale kontingent i rett tid. Kontingenten fastsettes av årsmøtet
 • medlemmer plikter å møte til rett tid og så godt forberedt som mulig til de øvelser, arrangementer og lignede som orkesteret arrangerer eller deltar i
 • medlemmer plikter å holde instrumenter, kasser, buer og evt. noter utlånt fra orkesteret i skikkelig stand, skader utover slitasje pga. normal spilling (såsom at strenger ryker) må utbedres/erstattes av medlemmene selv
 • foresatte forventes å bidra til avvikling av arrangementer, samt ha styreverv på omgang
 • medlemmer skal gis tilbud om å delta i orkesterøvelse en gang i uken når instruktør eller dirigent mener at vedkommende vil ha utbytte av dette
 • melde forfall når eleven ikke har anledning til å komme til individuell undervisning og/eller orkesterundervisning
 • elever fra ungdomsskolen plikter å delta på aktiviteter i regi av GSS når de blir bedt om det

Enkeltmedlemmers rettigheter

 • medlemmer skal få tilbud om individuell undervisning en gang i uken
 • dersom instruktør har planlagt fravær skal det skaffes vikar eller timen skal tas igjen
 • medlemmer skal få leie ett strykeinstrument som er egnet for alder og nivå
 • medlemmer skal få tilbud om samtaler med instruktør om den musikalske utviklingen en gang pr år

Styret kan fravike ovenstående når det er ledig instruktørkapasitet.

 1. Årsmøte

Årsmøtet er orkesterets høyeste myndighet. Ordinært årsmøte holdes en gang i året innen slutten av mars. Alle medlemmer og foresatte har møterett, og minst en foresatt har møteplikt.

Innkalling

 • innkalling til årsmøtet kunngjøres for medlemmene med 4 ukers varsel
 • saker som medlemmene ønsker tatt opp på årsmøtet må være innkommet styret senest 2 uker før møtet
 • saksliste sendes medlemmene senest 1 uke før årsmøtet

Konstituering

Årsmøtet konstitueres slik:

 • styret velger møtedirigent
 • valg av referent
 • registrering av de fremmøtte
 • godkjenning av saksliste og forretningsorden

Saksliste

Årsmøtet kan bare behandle saker som er oppført på sakslisten

 • konstituering
 • styrets årsmelding
 • revidert regnskap for siste kalenderår
 • arbeidsprogram, kontingent og budsjettforslag
 • innkomne saker, og saker styret vil ha behandlet på årsmøtet

Stemmerett

Alle foresatte har stemmerett. Styret har ikke stemmerett under godkjenning av årsberetning og regnskap.

Alle saker avgjøres med alminnelig flertall unntatt vedtaksendringer, som krever 2/3 flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 2 ukers varsel dersom

 • 1/3 av medlemmene krever det
 • styret fatter vedtak om det
 1. Valg

På årsmøtet velges:

 • styre på 5-6 foresatte som består av leder (som velges separat), 4-5 styremedlemmer, samt et varamedlem
 • styret konstituerer seg selv med informasjonsansvarlig, kasserer, materialforvalter, medlemsansvarlig og arrangementsansvarlig og evt. andre verv
 • Regnskapsfører

Styrets plikter

 1. Utad
 • påse at UNOFs og OMKs organer får opplysninger de skal ha
 • samarbeide med andre lokale barneorkestre
 1. Innad
 • planlegge sesongen i samarbeid med musikals leder/dirigent, slik at styret, musikalsk leder og andre instruktører kan arbeide målbevist
 • sørge for arbeidsavtaler med dirigent og instruktør
 • fordele arbeidsoppgaver
 • holde faste møter
 • sørge for best mulig øvings- og instruksjonslokaler
 • føre vedtaksprotokoll fra styremøtene
 • informere dirigent/musikalsk leder og instruktører om styremøtene. Disse har uttalerett, men ikke stemmerett.
 1. Oppløsning/nedleggelse av orkesteret

Forslag om oppløsning/nedleggelse av skoleorkesteret må behandles på ordinært årsmøte. Forslag med begrunnelse må være sendt alle medlemmer minst 1 uke før årsmøtet.

 

Til oppløsning/nedleggelse kreves minst ¾ stemmeflertall. Ved oppløsning bestemmer årsmøtet hvordan orkesterets midler skal forvaltes.

Grefsen skoles strykeorkester

Kapellvn 69/71, 0487 Oslo

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *