Vedtekter for Grefsen skoles strykeorkester (GSS)

Vedtekter for Grefsen skoles strykeorkester (GSS)

Vedtatt på årsmøte 7. mars 2023

 

1. NAVN, STIFTELSESDATO OG TILSLUTNING

Grefsen skoles strykeorkester, stiftet 01.01.1960 er tilsluttet De Unges Orkesterforbund.

 

2. FORMÅL OG OPPGAVER

Grefsen skoles strykeorkester har til formål å vekke og stimulere interessen for musikk hos barn og unge gjennom orkestersamspill. Vi skal videre:

 • bidra til å utvikle positive musikalske fritidsaktiviteter for barn og ungdom i grunnskole og videregående skole
 • samarbeide med Oslo kulturskole, lokale orkestre og lignede i dette arbeidet
 • organisere individuelle spilletimer

 

3. MEDLEMSKAP

Søknad om medlemskap

 • Alle som ønsker det kan bli medlem av orkesteret. I det tilfelle flere står på venteliste, har elever tilhørende Grefsen skole forrang.
 • Alle inn- og utmeldinger skal skje skriftlig og sendes styret.
 • Søknad om medlemskap skal være undertegnet av foresatt hvis søkeren er under 15 år

Enkeltmedlemmenes rettigheter og plikter

 • Alle medlemmer plikter å rette seg etter de gjeldende vedtekter for De Unges Orkesterforbund på forbunds-, krets- og lokalplan.
 • Alle medlemmer har rett til å øve innflytelse på årsmøte og medlemsmøter innen rammen av gjeldende vedtekter. Dersom medlemmet er under 18 år kan det representeres av en foresatt.
 • Medlemmer som fyller 12 år i løpet av inneværende kalenderår, er valgbare til orkesterets styre og utvalg, og kan representere seg selv på årsmøtet.
 • Orkesteret skal sikre at også medlemmer under 12 år har arenaer hvor de kan fremme sine synspunkter eller øve innflytelse over arbeidet i orkesteret.
 • Alle medlemmer plikter å betale den kontingenten som er fastsatt av årsmøte, i rett tid. Orkesteret har mulighet til å gi friplasser og tilpassede ordninger ved behov.
 • Alle medlemmer plikter å møte til rett tid på øvelser, konserter og andre arrangementer.
 • Alle medlemmer plikter å holde orden i orkesterets utstyr og instrumenter.

 

4. ÅRSMØTET

Årsmøtet er orkesterets høyeste myndighet.

Ordinært årsmøte holdes en gang i året innen 10. mars.

 

Kunngjøring og frister for årsmøtet

Kunngjøring av tid og sted for årsmøtet sendes medlemmene skriftlig senest 4 uker før møtet. Saker som medlemmene ønsker tatt opp på årsmøtet må være innkommet til styret senest 2 uker før møtet.

Innkalling, saksliste og saksdokumenter sendes medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

 

Konstituering

 • Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.
 • Valg av møteleder.
 • Registrering av de fremmøtte.
 • Valg av referent.
 • Valg av to protokollunderskrivere

Saksliste

 • Konstituering
 • Styrets årsmelding
 • Revidert regnskap
 • Arbeidsprogram
 • Innkomne saker
 • Fastsettelse av kontingent
 • Budsjett
 • Valg i henhold til pkt. 5.

Årsmøtet kan bare behandle saker som er oppført på sakslisten.

 

Disse har stemmerett på årsmøtet:

 • Alle spillende medlemmer som har fyller 12 år inneværende kalenderår
 • Foresatte som representerer spillende medlemmer under 18 år dersom medlemmet ikke stiller selv
 • Styremedlemmer som ikke er spillende medlemmer
 • Oppmøtte med stemmerett har en stemme hver

Styret har ikke stemmerett under godkjenning av årsmelding og regnskap.

Alle saker avgjøres med alminnelig flertall unntatt vedtektsendringer som krever 2/3 flertall.

 

Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 2 ukers varsel dersom 1/3 av medlemmene krever det, eller etter vedtak i styret.

5. VALG

På årsmøtet velges:

-Styre på minimum mellom 3 og 8 medlemmer som består av:

 • Leder, som velges separat,
 • styremedlemmer,
 • varamedlemmer

-Revisor

-Valgkomite bestående av to medlemmer og et varamedlem

Minst ett styremedlem bør være spillende medlem.

 

Styret konstituerer seg selv med de oppgaver og verv som orkesteret trenger.

Alle valg bør være for 2 år, halvparten av styret velges annethvert år.

Styret skal jobbe for å opprettholde god drift av orkesteret i samarbeid med medlemmer, dirigent/instruktører og evt. andre samarbeidspartnere.

 

6. UTMELDING AV DE UNGES ORKESTEFORBUND

Utmelding krever 2/3 flertall av samtlige stemmeberettigede i orkesteret ved skriftlig avstemming. Resultatet av avstemmingen skal legges frem på påfølgende ordinære årsmøte som igjen fatter endelig vedtak.

 

7. EKSKLUDERING OG SUSPENSJON

Styret i orkesteret vedtar egne etiske retningslinjer eller slutter seg til UNOF sine etiske retningslinjer. Brudd på de etiske retningslinjene vil medføre sanksjoner etter vurdering av alvorlighetsgrad, slik som disiplinære vedtak, midlertidig suspensjon eller ekskludering fra orkesteret. Et medlem kan bli suspendert fra verv, deltakelse og oppgaver inntil saken er avklart i organisasjonen. Dersom saken gjelder lovbrudd, må den meldes inn til politiet og organisasjonen vil rette seg etter deres avgjørelse og om nødvendig melde den videre til en rettsinstans. Suspensjonen vil stå inntil nytt vedtak er fattet. Suspensjonsvedtak kan ankes til orkesterstyret. Eksklusjon fra orkesteret må vedtas av ordinært eller ekstraordinært årsmøte med orkesterstyret som klageinstans.

 

8. OPPLØSNING/NEDLEGGELSE AV ORKESTERET

Forslag om oppløsning/nedleggelse av orkesteret må behandles på ordinært årsmøte. Forslag med begrunnelse må være sendt alle medlemmer og de organisasjoner orkesteret er medlem av minst 6 uker før årsmøtet.

Til oppløsning/nedleggelse kreves minst 3/4 stemmeflertall.

Ved oppløsning bestemmer årsmøtet hvordan orkesterets midler skal forvaltes.